ברק המומחים לבדיקות ליקויי בנייה ואיתור רטיבות | שירות מקצועי ואמין | צור עימנו קשר עוד היום
   מומחים לביצוע עבודות איטום    ברק שיפוצים    תן שם לדף
 
    דף הבית
    פרופיל
    שירותים
    רעידות אדמה
    בדיקת דירות יד שנייה
    כתבות ומאמרים
    פסקי דין
    בדיקות רכוש משותף
    יצירת קשר להצעת מחיר
    מומחים לביצוע עבודות איטום
    ברק שיפוצים
    תן שם לדף

 
פסקי דין בנושא רוחב מינימלי של דלת כניסה
 
רוחב מנימאלי של דלת יציאה
 
ע.א. 535/95 - ניסים צוקלר ולודמילה צוקלר נגד ג'ורג' לחאם חב' לבניין בע"מ, בית המשפט
המחוזי חיפה, כב' השופטים - י' יעקבי-שוילי, ש' פינקלמן ו- י' גריל.
 
בית המשפט מאמץ את קביעותיו של השופט קמא בהסתמכו על מומחה בית המשפט.
ציטוט מסעיף ה' 1) בפסק הדין שבערעור:
 
"לגבי דלת יציאה אחורית קבע כב' השופט קמא שהדלת צרה יותר מן הרוחב הנדרש של 0.9 מ', והסבריו של אינג' לחאם לא היו מקובלים עליו, וקבע איפוא כי דרושההרחבת הפתח והחלפת דלת, לרבות תיקוני טיח – 2,500 ש"ח."
 
ובהמשך בסעיף י"ז בפסק הדין נאמר:
 
"עיינתי ברשימת כל הליקויים השונים ודמי הנזק כפי שקבע ופירט כב' השופט קמא בסעיף 10 של פסק דינו, ולא מצאתי בקביעותיו ומסקנותיו של כב' השופטקמא טעות כלשהיא שיהא בה כדי להצדיק התערבותה של ערכאת הערעור".
 
היינו - בית המשפט מאשר את אי התאמתה של הדלת להוראות סעיף 3.05 בתקנות, לפיו:
 
"לא יפחת רוחבן, הנמדד בבניה, של דלתות יציאה בדירה ובחדר שרות ממידות אלה:
(1) דלת יציאה בדירה - 0.9 מ';
(2) ..."
 
לגבי הכניסה הראשית לדירה.
 
כלומר: רוחב מינימלי נדרש, על פי סעיף 3.05 בתקנות, לכל דלתות היציאה מהדירה, גם לדלת
אחורית -קל וחומר לגבי דלת הכניסה הראשית.
 
- ת.א. 11859/93 - ברוכיס ואח' נגד בנין ופיתוח יפרח אברהם בע"מ, בית המשפט השלוםחיפה,
כב' השופט א' שאנן.
 
התייחסות מפורטת לכך שכוונת התקנות הינה לכל דלת יציאה מדירה, ראה ציטוט מפסק הדין,
סעיף 14) 5.4:
"5.4 – "יציאה משנית מהדירה" - הדלת צרה מהקבוע בתקנות, אך מחלוקת היא,אם התקנות חלות על דלת יציאה שאינה הדלת העיקרית או היחידה מהדירה. וגמן סבור שלא והנתבעת, כצפוי, בדעתו. התובעים טוענים, כצפוי, שכן. שניהם מסתמכיםעל תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תשכ"ט – 1969, ("תקנות הבניה"),
שם נאמר:
 
"לא יפחת רחבן ... של דלתות בדירה ובחדר שירותים ממידות אלה:
דלת יציאה בדירה - 0.90 מ';
דלת בחדר שירות - 0.60 מ'."
 
התובעים מדגישים את הריבוי ברישא ואילו הנתבעת, את לשון היחיד בסיפא. אני סבור, בכל הכבוד, שאם היה מתקין התקנות מתכוון שרק דלת יציאה אחת, עיקרית, תהייהחייבת להיות רחבה, היה אומר זאת, ואילו כפי שהדברים נאמרו, בלשון בני אדם נאמרו, הן ברישא והן בסיפא, ובהעדר אמירה ספציפית, "דלת יציאה" משמעותה כל דלת יציאה, והדבר מתיישב עם מטרת התקנות ועם ההגיון הכללי ואינו צריך אמירה מפורשת".
 
- ת.א. 73161/96 – הלפרין ואח' נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט השלום ת"א, כב' השופט ד"ר עדי עזר.
ראה ציטוט מסעיף 5 בפסק הדין:
 
"רוחב דלתות היציאה לחצר המשק
מדובר בדלת יציאה מהמטבח לרחבה שרוצפה במקור ריצוף משולב, ושהוגדרה כ"חצר משק" על פי המפרטהטכני. מר רוזנברג קבע (בסעיף 5.1 א' לחוות דעתו), לגבי כל אחת מהדירות, כי אין איזכור בתכנית המכר לכך שמדובר "ביציאה משנית מהדירה" ולכן רוחב הדלת כפי שבוצע עונה על דרישת התקנות.
 
בסעיף 1.1 לסיכומיו טוען ב"כ התובעים כי בתקנה 3.05 לתקנות התכנון והבניה דרישה לרוחב מינימלי של 90 ס"מ לדלת. ב"כ הנתבעת טען שמדובר בפרשנות שגוייה של התקנות ופרשנות ראויה של התקנות היא זו הגוזרת גזירה שווה בין הדלת לחצר המשק לדלת חדר שירות, שעל פי אותה תקנה יכולה להיות ברוחב מינימלי של 60 ס"מ בלבד. לא אוכל לקבל טענה זו. בת"א 9342/87 פריינד נ' אליאב נדונה בעיה דומה, ונפסק ע"י כב' השופטת ד' פלפל כי "דרך יציאה" מוגדרת בסעיף 1 לתקנות העיקריות שהוכנס בתיקון תשמ"ט (ר' קובץ התקנות, 5231, עמ' 1290), "דלת או אמצעי אחר שהיציאה לרחוב דרכו היא במישרין או דרך שטח פתוח". לפי תקנה 2.01 חדר שירות הינו: "חדר האמבטיה, בית שימוש, מזווה, או חדר ארונות." לכן דלת שמובילה לחצר משק או חצר פנימית, האם היא דלת פנימית או חיצונית? לאור שתי ההוראות שצוטטו, כל דלת אשר ממנה יוצאים מן הדירה, גם לגינה, תיחשב כדלת חיצונים ולא פנימית, ועל כן רוחבה חייב להיות 90 ס"מ ולא 80 ס"מ. ליקוי זה מהווה סטייה מן התקנות. מקובלים עלי דבריה של כב' השופטת פלפל ומטעם זה אני מקבל את טענת התובע כי יש להרחיב את דלתות היציאה לחצר המשק בדירות התובעים, לרוחב מינימלי של 90 ס"מ, כאמור בתקנות. ב"כ התובעים הפנה שאלת הבהרה למומחה בעניין זה. בתשובתו העריך המומחה את עלות הרחבת הפתח מ – 78 ס"מ (כפי שבוצע) ל – 90 ס"מ, בסכום של 2,350 ש"ח לכל תובע. סכום זה יתווסף לכל תובע להערכת נזקו על פי חוות הדעת."